Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Dnevnica

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.


Doprinosi za obvezna osiguranja

Doprinosi za obvezna osiguranja je iznos koji su poslodavci ili radnici obvezni plaćati za obvezna osiguranja

  • Doprinos za mirovinsko osiguranje – plaća se po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto plaća – obveznik doprinosa je radnik, a u ime i za račun radnika ga je obvezan plaćati poslodavac
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje – plaća se po stopi od 15% na osnovicu koju čini bruto plaća - obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa je poslodavac
  • Doprinos za ozljedu na radu – plaća se po stopi od 0,5% na osnovicu koju čini bruto plaća - obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa je poslodavac
  • Doprinos za zapošljavanje – plaća se po stopi od 1,7% na osnovicu koju čini bruto plaća - obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa je poslodavac

Dugotrajna imovina

Pod pojmom dugotrajna imovina podrazumijevaju se ona imovinska dobra, koja su na dan roka za predaju financijskih izvješća namijenjena tome da trajno služe poslovanju, tj. pružanju usluga.