Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Knjigovodstvena vrijednost

Knjigovodstvena vrijednost nekoga investicijskog dobra predstavlja razliku između nabavne vrijednosti i kumulirane amortizacije te tako daje obavijest o preostaloj vrijednosti nekoga investicijskog dobra.


Kolektivni ugovor

Ugovor između udruge radnika - Sindikata i poslodavca kojim se uređuju prava i obveze individualnih radnih odnosa (plaće, radno vrijeme, odmori i dopusti.......). U načelu se ugovaraju povoljniji uvjeti rada od onih propisanih Zakonom o radu.


Konta prihoda i rashoda

Konta, na kojima se uknjižuju i prikazuju rashodi i prihodi, označavamo kao konta prihoda i rashoda, pri čemu razlikujemo konta rashoda i konta prihoda.


Konta rashoda odnosno konta prihoda

Konta rashoda i konta prihoda predstavljaju sastavne dijelove Računa dobiti i gubitka, koji daje obavijest o uspjehu poduzeća tijekom nekoga obračunskog razdoblja.Uknjiženje rashoda vodi do smanjenja salda Računa dobiti i gubitka a time i do smanjenja vlastitog kapitala, dok uknjiženje prihoda za sobom povlači povećanje salda Računa dobiti i gubitka a time i povećanje vlastitog kapitala.


Kontni plan

Kontni plan služi, kako u tehničkom tako i u poslovnom pogledu, kao „okosnica“ financijskog knjigovodstva i računovodstva troškova te predstavlja popis svih konta koja se mogu knjižiti. Osnovu za kontni plan svih klijenata čini jedinstveni kontni plan usklađen sa Zakonom o računovodsvtu odnosno prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS), kako bi se postiglo jedinstveno knjiženje istih poslovnih događaja i omogućile poslovne usporedbe.


Konto materijalnih dobara

Konta materijalnih dobara su elementi strukture u financijskom knjigovodstvu, kako bi se knjiženja sakupila prema različitim kriterijima. Kontima materijalnih dobara u financijskom knjigovodstvu odgovaraju vrste konta u računovodstvu troškova.Sva konta materijalnih dobara prikazuju se u kontnom planu i moraju se podijeliti na konta stanja (za Bilancu) te konta rashoda i prihoda (za Račun dobiti i gubitka).


Konto stanja

Konta stanja predstavljaju sastavne dijelove bilance i pokazuju imovinsko i kapitalno stanje. Konta stanja na aktivnoj strani bilance pokazuju imovinu poduzeća, dok konta stanja na pasivnoj strani bilance daju obavijest o financiranju imovine.


Konto stanja

Konta stanja predstavljaju sastavne dijelove bilance i pokazuju imovinsko i kapitalno stanje. Konta stanja na aktivnoj strani bilance pokazuju imovinu poduzeća, dok konta stanja na pasivnoj strani bilance daju obavijest o financiranju imovine.


Kratkotrajna imovina

Pod kratkotrajnom imovinom podrazumijevaju se ona gospodarska dobra, koja nisu namijenjena tome da trajno služe poslovanju. U kratkotrajnu imovinu ubrajaju se primjerice zalihe, potraživanja, ali i kratkoročno investirani vrijednosni papiri kao i pozitivni saldo na bankovnom računu. U bilanci se kratkotrajna imovina uvrštava u aktivu.


Krug računovodstva troškova

Krug računovodstva troškova je organizacijska jedinica unutar neke organizacije koja ima računalni informacijski sustav za EOP, za koju se može provesti potpuno, u sebe zatvoreno računovodstvo troškova.