Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Pasiva

Pasivna strana bilance označava iznos uloženog kapitala za financiranje imovinskih pozicija. Pasiva se sastoji od vlastitog i tuđeg kapitala te na taj način daje obavijest o porijeklu sredstava nekog poduzeća.


Plaća

Plaća je novćani iznos koji radnik dobiva od poslodavca za rad obavljen u radnom odnosu. Plaća se obavezno utvrđuje u bruto iznosu. 

  • Bruto plaća je iznos koji uključuje doprinose za mirovinsko osiguranje iz plaće , porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i neto iznos koji se isplaćuje izravno radniku (takozvani bruto I.)
  • Doprinosi na plaću ne pripadaju u kategoriju bruto plaće već se obračunavaju i uplaćuju kao obveza poslodavca (takozvani bruto II, a sastoji se od bruto plaće, uvećane za doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za ozljede na radu, ukupno 17,2% uvećanja bruto plaće)
  • Neto plaća je iznos koji se isplaćuje izravno radniku

Područje knjiženja

Područje knjiženja je organizacijska jedinica unutar neke organizacije koja ima računalni informacijski sustav za EOP (Elektronska obrada podataka), za koju se može provesti potpuno, u sebe zatvoreno računovodstvo troškova.


Pojedinačni troškovi

Pojedinačni troškovi su oni troškovi, koji se nekome mjestu troška mogu uvrstiti neposredno i u potpunosti prema načelu prouzročivanja troškova.


Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez kojim se oporezuje dohodak od nesamostalnog rada (plaća) i drugi dohodak (honorar).

  • Plaće se oporezuju po stopi od 15% do 45% ovisno o visini plaće
  • Honorar po ugovoru o djelu se oporezuje po stopi od 25%
  • Honorar po autorskom ugovoru se oporezuje po stopi od 25% nakon što se od honorara odbije 30% neoporezivog paušalog izdatka

Porezna olakšica

Porezna olakšica je osnovni osobni odbitak na koji ima pravo svaki porezni obveznik i koji iznosi 1.600 kn mjesečno. Osobni odbitak se uvećava za slučajeve propisane zakonom (npr. broj djece, broj uzdržavnih članova obitelji, iznosi uplaćeni za životno osiguranje.....).


Potraživanja

Pod potraživanjima se podrazumijevaju zahtjevi na temelju isporuka, usluga ili odobrenih zajmova, koji su sastavni dio kratkotrajne imovine, te se stoga trebaju uvrstiti na aktivnoj strani bilance.


Pravilnik o radu

Pravilnik kojim poslodavac uređuje plaće, organizaciju rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod tog poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena Kolektivnim ugovorom. Poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika obvezan je donijeti i objaviti Pravilnik o radu.


Predmeti nematerijalne imovine

Kao predmeti nematerijalne imovine označavaju se nefizičke vrijednosti imovine kao što su prava, patenti i licencije, koje se nalaze u trajnom posjedu poduzeća.


Pričuve

Pričuve se ubrajaju u vlastiti kapital nekog poduzeća. Razlikujemo otvorene pričuve, koje su iskazane na pasivnoj strani bilance, kao što su npr. pričuve iz dobiti, koje nastaju kada dijelovi dobiti ne budu isplaćeni, te tajne pričuve, koje se u bilanci ne iskazuju eksplicitno, nego nastaju prilikom procjene (npr. preniska procjena vrijednosti aktive uslijed prebrze amortizacije).


Prihodi

Prihodi označavaju u financijskom knjigovodstvu porast vrijednosti, koji nije u neposrednoj vezi s tekućim poslovanjem nekog poduzeća.


Prihodi iz poslovanja (promet)

Prihodi iz poslovanja označavaju u financijskom knjigovodstvu porast vrijednosti, koji neposredno rezultira iz tekućega poslovanja nekog poduzeća. Time promet predstavlja sve prihode iz poslovanja za isporuke i usluge, koje poduzeća izvršava za treće osobe i zaračunava u nekome razdoblju za koje se podnosi izvješće. Uvrštavanje razdoblja uslijedit će na osnovi razdoblja usluge a ne prispijeća uplate.