Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Račun dobiti i gubitka (RDG)

Račun dobiti i gubitka je pored bilance drugi glavni sastavni dio mjesečnih i godišnjih financijskih izvješća prema Zakon o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS). Svrha Računa dobiti i gubitka jest prikaz poslovnog rezultata nekog poduzeća kroz određeno razdoblje.


Računovodstvo primarnih troškova

Pod računovodstvom primarnih troškova podrazumijeva se uvrštavanje troškova u objekte za uvrštavanje troškova tijekom prvog evidentiranja u financijskom knjigovodstvu. Ove troškove financijsko knjigovodstvo neposredno prenosi u računovodstvo troškova.


Radna knjižica

Radna knjižica javna isprava kojom radnik dokazuje određene činjenice vezane uz radni odnos.


Radni odnos

Ukupnost pravnih i socijalnih odnosa između radnika i poslodavca. Glavna obilježja radnog odnosa su dobrovoljnost njegovog zasnivanja, naplatnost, obveza osobnog obavljanja rada i podređenost radnika pri obavljanju rada nalozima i uputama poslodavca. Najvažnije pravo za radnika koje proizlazi iz radnog odnosa je pravo radnika na plaću. Zasnivanjem radnog odnosa radnik stječe i pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu


Rezerviranja

Rezerviranja se u bilanci stvaraju za one obveze, za koje je razlog nastanka doduše poznat, ali čiji su visina i dospijeće na kraju poslovne godine još uvijek neizvjesni. Zbog tih nesigurnosti, iznos nekog rezerviranja se prilikom unosa u bilancu mora procijeniti.Tipična rezerviranja, koja se prema Zakonu o računovodsvtu i IFRS-u  moraju obvezujuće postaviti, su npr. otpremnine, rezerviranja za nepotrošeni godišnji odmor, rezerviranja za parnične troškove neriješenih postupaka itd.


Rok za predaju financijskih izvješća

Rok za predaju financijskih izvješća označava dan za izradu mjesečnih i godišnjih financijskih izvješća. Odgovarajući popis, u kojem su navedeni svi termini za mjesečna financijska izvješća za dotičnu poslovnu godinu, tvrtka Fides odašilje početkom godina svim poduzećima unutar koncerna Styria Medien AG.