Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Tekući račun

Tekući račun je račun otvoren kod bilo koje banke u RH i na koji se isplaćuje plaća radnika.


Trošak

Kao trošak se označava potrošnja gospodarskih dobara i usluga nekog poduzeća, izražena u novčanim jedinicama, po obračunskim razdobljima. Rashodi se u financijskom knjigovodstvu uknjižuju na kontima rashoda u Računu dobiti i gubitka.


Troškovi, primarni

Kao primarni troškovi označavaju se svi troškovi direktno prouzrokovani od strane jednog mjesta troška. Konkretno, tu se radi o troškovima koji se knjiže direktno u financijskom knjigovodstvu te se u računovodstvu troškova skupljaju na mjestima troška.


Troškovi, sekundarni

Sekundarni troškovi nastaju prilikom postupaka obračuna unutar računovodstva troškova i računovodstva izvršenja. Pod ovom skupinom pojavljuju se svi od strane nekog mjesta troška indirektno prouzrokovani te od strane pomoćnih mjesta troška udjelno dalje zaračunati troškovi.


Tuđi kapital

Kao tuđi kapital označavaju se svi dugovi (kao npr. obveze prema dobavljačima i obveze prema bankama ili rezerviranja) na dan određenog roka.