Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ
Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvršitelj obvezuje obaviti kakav fizički ili intelektualni rad, a naručitelj se za to obvezuje platiti naknadu.


Ugovor o radu

Dvostrano obvezni i naplatni ugovor kojim se zasniva radni odnos. Stranke ugovora o radu su poslodavac i radnik. Ugovorom o radu obvezuje se radnik za poslodavca osobno obavljati ugovorom o radu preuzeti posao, prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada. Poslodavac se obvezuje radniku dati posao te mu za obavljani posao isplatiti plaću.  Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme.

  • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezuje poslodavca i radnika dok ga jedan od njih ne otkaže ili dok ne prestane na neki drugi način određen Zakonom o radu (sporazumom, smrću radnika, kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža, dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nespostobnosti za rad, odlukom nadležnog suda)

Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupom određenog događaja. Poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se radni odnos na istim poslovima zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim u slučaju zamjene privremeno nenazočnog radnika ili ako je to zakonom ili kolektivnim ugovorom dopušteno. Ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom vremena utvrđenog tim ugovorom.


Uplate

Pod uplatama se podrazumijevaju svi čisti postupci plaćanja u obliku priljeva likvidnih sredstava.