Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Varijabilni troškovi

Za razliku od fiksnih troškova, kod varijabilnih se troškova radi o onim sastavnim dijelovima troška, koji se mijenjaju sa stupnjem zaposlenosti odnosno iskorištenosti.


Vijek uporabe

Vijek uporabe daje optimalni vijek trajanja gospodarskog dobra te je time mjerodavan za visinu amortizacije. Sva se dobra iz dugotrajne imovine otpisuju jedinstveno i na temelju izrađenog popisa vijeka uporabe.


Vlastiti kapital

Vlastiti kapital su sredstva investirana u nekom poduzeću, koja pripadaju vlasnicima (npr. dioničarima, osnivačima društva). Tu se prije svega ubrajaju uplaćeni kapital, zakonske, statutarne i slobodne pričuve kao i eventualni dobit i gubitak iskazani u bilanci.


Vremensko razgraničenje

Prema načelima urednog knjigovodstva, koja su obrazložena u Zakonu o računovodsvtu tj. u IFRS-u, rashodi i prihodi će se uračunati u ona razdoblja, u kojima su nastali neovisno o trenutku plaćanja. U slučaju poslova izvan razdoblja moraju se izvršiti vremenska razgraničenja, koja se knjiže u bilanci te u aktivnim (za vlastite akontacije budućih razdoblja) i pasivnim (za tuđe akontacije budućih razdoblja) stavkama vremenskog razgraničenja.


Vrste troškova

Vrste troškova odgovaraju u računovodstvu troškova kontima bilance i računa dobiti i gubitka u financijskom knjigovodstvu pri troškovno istim rashodima (tj. primarni troškovi). Primarne vrste troškova se proširuju kroz vrste troškova, na koje se knjiže sekundarni troškovi, koji su relevantni za računovodstvo troškova.